Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az ÁSZF jelen melléklete tartalmazza az Eurovill Profi Kft. által végzett, a Feliratkozók, illetve a Felhasználók adatainak kezelésére vonatkozó tudnivalókat.

I. A Hírlevélre való feliratkozás alapján végzett adatkezelés

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-84892/2015.

Az adatkezelés jogalapja a Feliratkozónak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény –a továbbiakban: Infotv. –5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím és telefonszám.

Az adatok törlésének határideje: a leirakozást követően az Eurovill Profi Kft. haladéktalanul gondoskodik a Feliratkozóhoz tartozó adatok kezelésének megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából az érintett személyes adatokat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében az Infotv. fogalom meghatározásai irányadóak.

Az adatkezelés módja

A Hírlevélre való feliratkozással Látogató, a továbbiakban: Feliratkozó, hozzájárul ahhoz, hogy az jelen tájékoztatóban leírt módon, célból és terjedelemben az Eurovill Profi Kft. összegyűjtse és kezelje a feliratkozás során megadott személyes adatait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Az Eurovill Profi Kft. a Hírlevelek küldése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Feliratkozók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

Feliratkozókról az Eurovill Profi Kft. a név, e-mail cím és telefonszám adatokon túl csak olyan információkat gyűjt (IP cím, felhasználás időpontja, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a szolgáltatása fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel.

Az Eurovill Profi Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a szolgáltatás fejlesztése, illetve működtetése érdekében továbbítja.

Az Eurovill Profi Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

Az Eurovill Profi Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Feliratkozó lehetőségei az adatkezelés során

Feliratkozó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását az alábbi módon:

-

postai úton:

1044. Budapest,
Perényi Zs. u. 10.
Tel: 36 1 3704373

e-mail útján:

Feliratkozó kérelmére az Eurovill Profi Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az Eurovill Profi Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc (30)

napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatást az Eurovill Profi Kft. csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Eurovill Profi Kft. írásban közli Feliratkozóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Eurovill Profi Kft. tájékoztatja a Feliratkozót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz –a továbbiakban: NAIH – fordulás lehetőségéről.

Az Eurovill Profi Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az Eurovill Profi Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Feliratkozó ezt kéri, vagy ha a rendelkezelésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Feliratkozó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Eurovill Profi Kft. törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha a Feliratkozó kéri, illetőleg ha a kezelt adat hiányos vagy téves − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható − feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére harminc (30) nap áll az Eurovill Profi Kft. rendelkezésére. Amennyiben az Eurovill Profi Kft. a Feliratkozó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, harminc (30) napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Az Eurovill Profi Kft. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Feliratkozót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Feliratkozó jogos érdekét nem sérti.

A Feliratkozó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Eurovill Profi Kft.-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Eurovill Profi Kft., adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Eurovill Profi Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Feliratkozót írásban tájékoztatja. Ha az Eurovill Profi Kft. a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést − beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is − megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Feliratkozó az Eurovill Profi Kft.-nak a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az Eurovill Profi Kft. a fenti határidőt elmulasztja, a Feliratkozó − a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül − bírósághoz fordulhat. A Feliratkozó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

A Felhasználók adatainak kezelése

Általános rendelkezések

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználónak Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulása.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-xxxx

Az adatkezelés a következő, a Felhasználóra vonatkozó adatokra terjed ki:

˗ név

˗ születési hely, idő

˗ lakcím

˗ ország

˗ telefonszám

˗ szállítási cím

˗ e-mail cím

˗ felhasználónév

˗ jelszó

Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlését követően az Eurovill Profi Kft. haladéktalanul gondoskodik a Feliratkozóhoz tartozó adatok kezelésének megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából az érintett személyes adatokat.

Az adatkezelési tájékoztató jelen fejezetében foglaltak az Infotv. 6.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítését szolgálják oly módon, hogy az Eurovill Profi Kft. és a Felhasználó között létrejött honlap - felhasználási, illetőleg adásvételi, valamint szolgáltatás közvetítésére irányuló szerződésnek jelen tájékoztató hivatkozott mellékletét képezi.

Tekintettel arra, hogy az Eurovill Profi Kft. és Felhasználó között a honlapfelhasználási szerződés létrejötte következtében ügyfélkapcsolat keletkezett, az Eurovill Profi Kft. az alapján végzett adatkezelést –az Infotv. 65. § (3) bekezdésének a) pontja alapján – nyilvántartásba vétel nélkül végezheti. A jelen fejezetben rögzített adatkezelés nyilvántartásba vételi kötelezettséget keletkeztet abban az esetben, ha megvalósul az adattovábbítás. Erre való tekintettel a jelen fejezet szerint végzett adatkezelést is minden esetben NAIH-os regisztrációt követően, nyilvántartási szám birtokában végzi az Eurovill Profi Kft.

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében az Infotv. fogalom meghatározásai irányadóak.

Az adatkezelés módja

A Weboldalon való regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, a jelen tájékoztatóban leírt módon, célból és terjedelemben az Eurovill Profi Kft. összegyűjtse és kezelje a regisztrációs folyamat során megadott személyes adatait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Az Eurovill Profi Kft. a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatás végzése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

A Felhasználóktól az Eurovill Profi Kft. csak olyan információkat gyűjt (IP - cím, felhasználás időpontja, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a szolgáltatása fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel.

Az Eurovill Profi Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adattovábbítás

A Felhasználó kérelmére az Eurovill Profi Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az Eurovill Profi Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc (30) napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatást az Eurovill Profi Kft. csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Eurovill Profi Kft. írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Eurovill Profi Kft. tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz –a továbbiakban: NAIH – fordulás lehetőségéről.

Az Eurovill Profi Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Az Eurovill Profi Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Eurovill Profi Kft. törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha a Felhasználó kéri, illetőleg ha a kezelt adat hiányos vagy téves − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható − feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére harminc (30) nap áll az Eurovill Profi Kft. rendelkezésére. Amennyiben az Eurovill Profi Kft. a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, harminc (30) napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Az Eurovill Profi Kft. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Eurovill Profi Kft.-ar vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Eurovill Profi Kft., adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Eurovill Profi Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha az Eurovill Profi Kft. a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést − beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is − megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó az Eurovill Profi Kft.-nek a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az Eurovill Profi Kft. a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó − a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül − bírósághoz fordulhat. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az Eurovill Profi Kft. ellen bírósághoz fordulhat.

Eurovill Profi Kft.
1044. Budapest,
Perényi Zs. u. 10.
Tel: 36 1 3704373

Eurovill Profi Kft. a Facebook-on